2016-11-10

012

                       Hane 1 2o dagar

013

Hane 1 stående

 

004

Hane 2  20 dagar  gul

 

006

Hane 2 20 dagar

 

008

Hane 3   20 dagar

 

 

015

Hane 4    20dagar

 

016

Hane 4 20 dagar

 

 

 

029

Tik 1 20 dagar gul

 

 

 

030

Tik 1 stående

 

 

 

017

Tik 2 mörkast tigrerad 20 dagar

 

 

022

Tik 2  20 dagar  liggande

 

 

023

Tik 3 20dagar

 

024

Tik 3  liggande

 

 

 

026

Tik 4 20 dagar 

027

 

 

 

 

 

 

guk hane 10darliggande

hane 2 gul hane (samma som ovan)

 

 

 

 

 

brun tå hane 10dar

Hane 3 Tigrerad

 

 

 

 

brun tå hane 10dagar

hane 3 huvudbild (samma som ovan)

 

 

 

 

stövelhane?

hane 4 tigrerad

 

 

 

 

 

stövelhane 2

hane 4 (igen)

Nu börjar tikarna 4 st

 

 

 

gultikliggande

Tik 1 Gul

 

 

 

 

 

mörkatiken

Tik 2  Mörk tik

 

 

 

mörkatiken liggande

Tik 2 (samma som ovan)

 

 

 

 

tigr tiken

Tik 3Tigrerad

 

 

 

 

mörkatiken2

Tik 4 Mörktigrerad

 

 

möka tiken 2 liggande

tik 4 mörktigrerad